Knihovna Dobrá

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NA LETNÍ PRÁZDNINY ČERVENEC – SRPEN

Pondělí 8.30 – 11.0012.00 – 16.30
Úterý 8.30 – 11.0012.00 – 16.30
Čtvrtek 8.30 – 11.0012.00 – 16.30
Lichá sobota: 8.00 – 11.00

 

Regionální funkce

Moravskoslezský kraj pověřil od roku 2002 Místní knihovnu v Dobré výkonem regionálních funkcí pro tyto obce : Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Vojkovice a Žermanice. Pro tyto knihovny, na základě vzájemných smluv, provádí veškerou odbornou knihovnickou, personální, mzdovou a účetnickou agendu. To znamená nákup, evidenci, katalogizaci, obalování a distribuci knih a časopisů. Dále nákup materiálu, údržbu software a licencí, potřebných pro provoz knihoven. Zajišťuje odborné proškolování zaměstnaců a připravuje projekty. Zajišťuje sběr a vyhodnocení statistických údajů a jejich předání na Ministerstvo kultury ČR. Na část této činnosti dostává od MS kraje dotaci, která je přidělována podle počtu obyvatel v obcích obsluhovaných knihoven. Od roku 2020 byla rozhodnutím rady obce Pazderna knihovna v této obci zrušena.

PORADENSKOU A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Metodické návštěvy, odborné rady, konzultace a reference k aktuálním otázkám knihovnické a informační činnosti, praktická pomoc při řešení odborných problémů obsluhovaných knihoven.

SBĚR STATISTICKÝCH DAT

Metodická i praktická pomoc při zpracovávání statistických údajů, sběr dat, shromažďování úplných statistických údajů, kontrolu dat, zpracování a odeslání údajů, využívání výsledků statistiky knihovnických činností.

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ

Porady pracovníků obsluhovaných knihoven, základní školení neprofesionálních knihovníků, seminář k aktuálním otázkám knihovnictví, odborné vzdělávání.

VÝMĚNNÉ KNIHOVNÍ FONDY

Tvorba kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů, akvizice, katalogizace, technická úprava, výměna souborů pravidelně 4x ročně ve 4 cirkulačních okruzích v každé knihovně.

REVIZE

Revize a aktualizace knihovních fondů, zpracování protokolu a výsledku revize knihovního fondu, tvorba regionálních souborného katalogu.

SERVIS AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

(AKS) Servis částí AKS využívaných k plnění regionálních funkcí na základě smluvních vztahů s obecními úřady obsluhovaných knihoven.